Tietosuojaseloste Euro-East Oy

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä. Päivitetty 8.4.2021

Euro-East Oy toimii yritys- ja yhteisöasiakkaiden kanssa. Euro-East käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä. Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Euro-Eastin käsittelemiin henkilötietoihin. Tietosuojaseloste sisältää Euro-Eastin asiakasrekisterin selosteen, markkinointirekisterin selosteen ja näitä rekistereitä koskevat muut tiedot.

Asiakasrekisterin selosteessa kerrotaan Euro-Eastin asiakkaiden tietojen käsittelystä. Markkinointirekisterin selosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun kuin voimassa olevaan asiakkuuteen. Asiakas- ja markkinointirekistereitä koskevat muut tiedot sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista, tietoturvasta ja evästeistä.

ASIAKASREKISTERIN SELOSTE

Rekisterinpitäjä

Euro-East Oy
Y-tunnus: FI 1034816-6
Ilpoistentie 16 C, 20740 Turku, Suomi
Puhelin: +358 20 792 0290
Sähköposti: euroeast [at] euro-east.fi

Rekisterin nimi

a) Euro-East Oy Asiakasrekisteri, laskutus- ja tilausrekisteri.
b) Euro-East Oy Markkinointi- ja viestintärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.
Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

 • Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Yrityksen nimi ja postiosoite
 • Laskutustiedot
 • Mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot
 • Reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet
Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot asiakas- ja laskutusrekisteriin saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Henkilötietoja lisätään uutiskirjerekisteriin käyttäjien itsensä toimesta tai Euro-East Oy:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

 • Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
 • Yrityksen asiakasrekisteri
 • Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot
Tietojen luovutus ja siirto

Asiakastietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa Euro-East Oy:n yhteistyökumppaneille, mikäli se on palveluiden toimittamisen kannalta välttämätöntä. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, laskujen käsittelyä postituksineen ja maksuvalvontoineen tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten. Tietoja käsitellään vain siinä määrin kuin palvelun toimittamiseksi on välttämätöntä. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu sekä markkinointirekisterin tekniseen ylläpitoon ja käyttötukeen valtuutetut Vine Oy:n työntekijät. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

MARKKINOINTIREKISTERIN SELOSTE

Rekisterinpitäjä

Euro-East Oy
Y-tunnus: FI 1034816-6
Ilpoistentie 16 C, 20740 Turku, Suomi
Puhelin: +358 20 792 0290
Sähköposti: euroeast [at] euro.east.fi

Rekisterin nimi

Euro-East Oy:n markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Euro-East Oy:n viestintään uutiskirjeitse sekä digitaaliseen B2B-suoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään. Euro-Eastin verkkopalvelusta yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään Euro-Eastin yhteydenottoon vastaamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja:

 • Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
 • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot / Yrityksen nimi
 • Muut tarvittavat yhteystiedot
 • Markkinointiluvat ja -kiellot
 • Tapahtumatiedot kuten tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot
 • Reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet

Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):

 • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
 • Yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
 • Verkkokäyttöön liittyvät tekniset tiedot kuten IP-osoite, selain ja siihen liittyviä tietoja
 • Oppaiden ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot
 • Evästeet

Käyttötiedoista analytiikan avulla päätellyt tiedot (johdetut tiedot):

 • Kiinnostuksen kohteet
 • Liidipisteet, jotka kuvaavat sisältöjen käytön aktiivisuutta

Rekisterin tiedot poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa rekisteröidyltä itseltään, Euro-Eastin asiakasrekisteristä, Euro-Eastin yhteistyökumppaneilta tai erilaisilla markkinointikampanjoilla. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu sekä markkinointirekisterin tekniseen ylläpitoon ja käyttötukeen valtuutetut Vine Oy:n työntekijät. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTEREITÄ KOSKEVAT MUUT TIEDOT

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella alla ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen tai sähköpostitse yrityksen osoitteeseen.

Euro-East Oy
Ilpoistentie 16 C
20740 Turku

asiakaspalvelu @ euro-east.fi

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisterien suojaus ja tietoturva

Sähköisesti käsiteltävässä rekisterissä käytettävät järjestelmät on sijoitettu Vine Oy:n kumppanin valvottuun laitetilaan Suomessa. Tila täyttää Viestintäviraston tärkeysluokan 2 laitetiloille annetun määräyksen (54A/2012M). Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Evästekäytännöt

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Sivsustollamme on käytössä Google Analytics -evästeet, jotka keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät sivustoamme. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Sivustolla käytetään myös Facebook-pikseliä kohdeyleisön tunnistamiseksi. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Lue lisää Facebook-pikselistä.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– vierailijan selain

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Evästeiden käytön voi estää Internet-selaimen kautta. Katso tarkemmin:

Firefox

Chrome 

Jos poistat evästeet käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tai tarkentaa tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan esim. lain muuttuessa. Muutoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan käyttäjälle. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.